Den tyske "Voll­streckungs­be­scheid" — den bil­lige må­ten å inn­kre­ve pen­ge­krav i Tysk­land

Hvis du har krav overfor en skyld­ner i Tysk­land er det hensikts­mes­sig å skynde seg ved inn­drivelse av kravet. Van­ligvis for­elder krav i Tysk­land i tre år, jf. BGB § 195. Men det er mange unn­tak fra regelen som kan hjelpe deg å unn­gå denne fris­ten. Et av dies­se unn­tak gjel­der for tvangs­grunn­lag, jf. BGB § 197 ledd 1 nr. 3. En bil­lig måte å skaf­fe seg et tvangs­grunn­lag er den tyske "Mahn­ver­fah­ren". Hvis kravet be­stri­des ikke havner "Mahn­ver­fah­ren" fort i en "Voll­streckungs­be­scheid". El­lers hav­ner den senere i en dom. Begge kan full­byr­des i Tysk­land uten at de må over­settes. Der­for opp­står ingen over­set­tel­ses­om­kost­ning­er. Ved saks­be­hand­ling av RAe Paint­ner PartG mbB holder vi dess­uten gjer­ne kon­takt med deg på norsk.